Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Группа регулирующая

Предмет Инвестиции
Разместил 🤓 GeordiRockenbac
👍 Проверено Автор24

группа, осуществляющая регулирование опционных рынков.

Научные статьи на тему «Группа регулирующая»

Образовательное законодательство Российской Федерации

В отдельную группу выносятся взаимоотношения, имеющие международный характер....
Региональное образовательное законодательство включает в себя следующие группы законов: Первая группа...
– законы, регулирующие трудовые и социальные взаимоотношения педагогических работников....
Пятая группа – законы, регулирующие правовой и социальный статус учащихся....
Шестая группа – законы, регулирующие смежные деятельности образовательных учреждений (научная, культурно-просветительская

Статья от экспертов

Перспективы развития нормативных установлений, регулирующих ответственность за разбойное нападение, совершаемое в составе организованной группы, в российском уголовном законодательстве

Статья посвящена перспективам развития нормы, предусматривающей ответственность за разбой, совершенный организованными группами, и проблемам, возникающим при квалификации данного деяния в правоприменительной практике. Проведен анализ статистических данных за 2006—2012 года по совершенным преступлениям.

Научный журнал

Административно-процессуальное право РФ

Административно-процессуальное право — это большая группа норм права, которая регулирует некоторые процедуры...
выделения административно-процессуального права: наличие предмета регулирования, наличие соответствующей группы...
предмет административно-процессуального права Административно-процессуальное право содержит две большие группы...
Общую часть регулирует положения общего свойства, распространяющиеся на самые разные группы отношений...
Вторая группа норм (особенная часть) регулирует обособленные и узкие группы общественных отношений, проявляющихся

Статья от экспертов

Սարգինալությունն իբրեվ տրանսֆորսացիոն հասարակության հիսնական բնութագրերից սեկը

Տնտեսական կյանքի սոցիալ-մշակութայիե, սոցիալ-քաղաքակաե ար- խայիզացիաե և անիշխանության տարածումը պայմաններ եե հանդիսանում զանգվածային մարգիեալացմաե համար: Մարգիեալացումը կապված է հասարակության մեջ տեղի ունեցող ճգեաժամերի, կառուցվածքային փոփոխությունների և սոցիալական շարժունակության գործընթացների հետ, որի արդյունքում փոխվում է քաղաքական մշակույթը, վարքագծի սոցիալ-մշակութայիե ձևերի ստերեոտիպերը, կազմավորվում եե վարքի եոր ձևեր:Մարգիեալությաե երևույթները բնութագրական եե և կայուե, և անցումային հասարակություններին: Մարգիեալ գիտակցության դրսևորումներ եե հանդիսանում ապատիան, աբսեեթիզմը, նեղացկոտությունը, որոեք աեիշխաեությաե պայմաններում կարող եե ուեեեալ բացասական հետևանքներ թե հասարակության, թե աեհատի կյանքում:

Научный журнал

Еще термины по предмету «Инвестиции»

Валовые национальные сбережения

общая сумма сбережений всех институциональных единиц, равная разнице между валовым располагаемым доходом и расходами на конечное потребление.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot