Справочник от Автор24
Все самое важное в приложении

Экономически активное население (занятая рабочая сила)

Предмет Экономическая теория
Разместил 🤓 regina-vorobeva-1972
👍 Проверено Автор24

часть населения, обеспечивающая создание товаров и услуг.

Научные статьи на тему «Экономически активное население (занятая рабочая сила)»

Состав рабочей силы

Определение 1 Рабочая сила – это некоторая часть населения страны, которая занята в различных сферах...
Замечание 1 Все население страны делится на экономически активное и экономически неактивное....
Рабочую силу образует экономически активное население, которое состоит из занятых и безработных....
Экономически активное и неактивное население Экономически активное население (ЭАН) обеспечивает предложение...
Экономически неактивное население не относится к рабочей силе.

Статья от экспертов

Հայաստանի բնակչության արտագաղթը Եվ միտումները մոտ ապագայում

Հոդվածում լուսաբանվում են Հայաստանի բնակչության արտագաղթի ընդհանուրհիմնահարցերն ու միտումները նախորդ դարի 80-ականներից սկսած և հատկապես արդի ժամանակաշրջանում։ Դրանք հրատապ են' Հայաստանիներկայիս սոցիալ-տնտեսական և, հետևաբար, ժողովրդագրական ընդհանուր պատկերը հաշվի առնելով։ Հանգամանորեն ներկայացվում են Հայաստանից բնակչության արտագաղթի հիմնական դրդապատճառները, դրա հետևանքները Հայաստանի ազգային ու ժողովրդագրական անվտանգությանտեսանկյունից։ Արտագաղթի հարցերին զուգահեռ, վեր են հանվում դեպի Հայաստան ներգաղթի և ընդհանրապես հայրենադարձության հետ կապված հրատապ հիմնախնդիրներ։Ներկայացվում են Հայաստանի բնակչության արտագաղթի, ինչպես և ներգաղթի պետական կազմակերպման ու վերահսկողության համար տնտեսաքաղաքական բնույթի անհրաժեշտ և կարևոր առաջարկություններ, որոնք կնպաստեն վերոնշյալ հիմնախնդիրների հետագա կարգավորման գործընթացներին։

Научный журнал

Социально-экономические показатели безработицы

активного населения....
Численность экономически активного населения С помощью экономически активного населения на рынке труда...
Согласно этому экономически активное население представлено двумя категориями: общая численность занятых...
Определение 3 Экономически активное население — это часть трудовых ресурсов, а его численность измеряется...
Между уровнем спроса на рабочую силу и показателем занятости в экономике есть прямая зависимость.

Статья от экспертов

Тенденции участия населения РФ в составе рабочей силы

В данной статье проанализировано участие населения Российской Федерации с учетом половозрастной структуры и семейного положения. В результате были выявлены тенденции (по данным 2004-2013 года): сокращение уровня участия в рабочей силе населения в возрасте 15-19 лет и 20-24 лет на 10,9%; повышение уровня участия лиц пожилого возраста в составе рабочей силы на 5%; повышение уровня участия женщин в составе рабочей силы в период кризиса 2008 года. В работе построен профиль трудовой активности населения, который имеет перевернутую U-образную форму.

Научный журнал

Еще термины по предмету «Экономическая теория»

Общественный продукт (ВОП)

суммарная стоимость всех произведенных за определенный период времени товаров и услуг, создаваемых в отраслях, отнесенных к сфере материального производства; включает в себя стоимость промежуточного продукта.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot