Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Внешние оценки системы внутреннего контроля

Предмет Бухгалтерский учет и аудит
Разместил 🤓 bouyfortiro1983
👍 Проверено Автор24

процедуры оценки системы внутреннего контроля, созданной исполнительным руководством организации, которые проводятся консультантами, внешними аудиторами или органами внешнего контроля.

Научные статьи на тему «Внешние оценки системы внутреннего контроля»

Контроль риска

Можно выделять следующие способы рискового контроля: Внешний аудит; Внутренний аудит; Внутренний контроль...
системы внутреннего контроля....
Система контроля внутри организации должна содержать в себе такие направления, как: контроль управленческих...
Он должен дать предварительную оценку, сколь эффективными функции службы внутреннего аудита....
Внутренний контроль Отличаясь от внутреннего аудита, внутренний контроль направляется в первую очередь

Статья от экспертов

Տնտեսության առանցքային հիմնախնդիրները

Զարգացած երկրներում անցել են նեղ գաղափարախոսության ժամանակները:Կոնվերգենցիայի սկզբունքը գործում է նաև տնտեսությունում: Ապացուցվում է,որ եթե որոշակի սոցիալական պահանջների պարագայում ընտրվում է ազա-տության տնտեսական արդյունավետության նպատակ, իսկ որոշակի արդյու-նավետության պահանջների դեպքում ձևավորվում է սոցիալական նպատակիառավելագույնը, արդյունքում` օպտիմալ լուծումները երկու խնդիրների հա-մար համընկնում են:Արդյունավետությունը սոցիալական նպատակները միասնական տնտե-սական համակարգի առանցքային շղթաներն են, այնպես որ օպտիմալ, բանա-կան կառավարման պարագայում տնտեսական վեկտորը միասնական է` սո-ցիալական արդյունավետություն:Հոդվածում ձևակերպված են վարկային ծրագրերի ընտրության սկզբունքնե-րը: Սահմանված է նաև սոցիալական քաղաքականության «զգայականությանշեմ» հասկացությունը:

Научный журнал

Оценка надежности системы внутреннего контроля

Сущность системы внутреннего контроля и ее основополагающие функции Определение 1 Система внутреннего...
Аспекты оценки надежности системы внутреннего контроля организации регулирует ФСАД № 8 «Оценка аудиторских...
, оценка ее влияния на проведение внешней аудиторской проверки, т.к. внутренний аудит так же регулирует...
; Подтверждение первичной оценки и формирование окончательного мнения о системе внутреннего контроля...
абсолютно доверять системе внутреннего контроля организации.

Статья от экспертов

Сущность и значение финансового контроля в системе управления хозяйствующих субъектов

Дана характеристика видов финансового контроля и их роли для хозяйствующих субъектов. Независимый внешний контроль (внешний аудит) связан с независимой проверкой бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организаций и предпринимателей. Внутренний контроль организуется хозяйствующими субъектами в обязательном порядке и самостоятельно. Регламенты организации внутреннего контроля для большинства хозяйственных субъектов в настоящий момент отсутствуют. Особое значение в деятельности внутреннего аудита в последнее время стали уделять выявлению внутренних и внешних рисков организации и их минимизации.

Научный журнал

Еще термины по предмету «Бухгалтерский учет и аудит»

Функции и Процедуры

предназначены для одноимённого наименования сразу нескольких строчек.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot